DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
Dodane przez blawat dnia 02. October 2019 20:19

ZARZĄDZENIE NR 2/2019-2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. ROGALI
w KARSINIE

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20.

Na podstawie:

§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, a także rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustalam co następuje:

§1

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

1. 31 października 2019 r.
2. 2 stycznia 2020 r.
3. 3 stycznia 2020 r.
4. 21 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
5. 22 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
6. 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
7. 1 czerwca 2020 r.
8. 12 czerwca 2020 r.

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

§3

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w paragrafie 1 nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze prowadzić będą wszyscy nauczyciele w kolejności alfabetycznej.

§4

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Elżbieta Brzeska